Skip to content
All posts

Een werkcultuur creëren waarin werknemers met een beperking zich op hun gemak & veilig voelen.

 imacontact-blog-werken-in-turkije-de-werkcultuur

Elke organisatie heeft zijn eigen, specifieke cultuur. Deze wordt gevormd door de waarden, de prioriteiten, de medewerkers en nog veel meer. Samen creëren deze factoren op natuurlijke wijze de dagelijkse omgeving van een bedrijf: de werkcultuur. Wat vinden wij een gezonde werkcultuur? Een cultuur waar werknemers met een beperking zich gewaardeerd, veilig en op hun gemak voelen en waar er volop kansen zijn om door te groeien. In samenwerking met onze partners gaan we tijdens een PilotProgramma een aantal factoren nader onder de loep nemen die invloed hebben op de loopbaanbeslissingen van werknemers en hun begeleiding. Veel van deze factoren hebben een aanzienlijke invloed op de werkcultuur.

Besteden werkgevers te weinig aandacht aan tevredenheid van werknemers met een beperking met hun functie?

Mensen met een beperking zouden net als anderen zoveel mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er zijn echter signalen dat er geen efficiënt systeem bestaat om deze kwetsbare groep in contact te brengen met de werkgeversorganisaties en de werkgever ook niet de juiste route weet te vinden. Dit komt vooral door de complexer wordende samenleving gecombineerd met de steeds hogere eisen die aan het functioneren van mensen worden gesteld. Deze vereiste zelfredzaamheid wordt als een belangrijk knelpunt gezien voor het meedoen van mensen met een beperking. Daarnaast is het de vraag of zij voldoende hulpbronnen hebben, zoals inkomen en een sociaal netwerk, om hun redzaamheid te vergroten.

In ons pilot programma willen we middels onderzoek meer inzicht krijgen in de mate van zelfredzaamheid, de hulpbronnen en hoe de kwaliteit van leven van deze groep kan worden verbeterd. We willen ook meer inzicht krijgen in wat mensen met een beperking nodig hebben om met werkgevers in gesprek te komen.

1. Werknemersbetrokkenheid vergroten, stimuleren en mensen aannemen met een arbeidsbeperking

Werknemersbetrokkenheid (werknemers met een beperking die 'emotioneel en psychologisch gehecht zijn aan een veilige werkplek') is essentieel om positieve werknemersrelaties duurzaam en succesvol te garanderen.

Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor de aanpassing van de werkplek of met een loonkostensubsidie.

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. Werkgevers kunnen in zo’n geval loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. Dit gebeurt op grond van de Participatiewet. Ook voor mensen die beschut werk doen, kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen.

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief, bijvoorbeeld omdat hij niet zo snel kan werken? Dan kan de werkgever dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. De werknemer ontvangt het CAO-loon, maar tenminste het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie heeft geen einddatum. Gemeenten verstrekken deze zolang de dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking 35% beter presteren dan mensen zonder een beperking. Dit onderzoek is gebaseerd op Paralympics-sporters die extra gemotiveerd zijn in hun sport en hierdoor ook beter kunnen functioneren in de maatschappij.

Voorkeur voor werk bij een reguliere werkgever

Het Rijk geeft er de voorkeur aan dat mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning naar werk bij een reguliere werkgever krijgen. Het werk moet passen bij wat de werknemer kan doen.

Vergoeding aanpassing werkplek

Werkgevers kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een beperking. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat werknemers het werk gemakkelijker kunnen uitvoeren. Of voorkomen dat werknemers pijn of klachten krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan;

  • ‘meeneembare voorzieningen’ zoaals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers;

  • een vergoeding voor het woon-werkverkeer.

Over de werkplekaanpassingen en andere ondersteunende regelingen hebben gemeenten regels gesteld in hun verordening.

Vergoeding loonkosten bij zieke werknemer met arbeidsbeperking

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis ontvangt de werkgever van het UWV een vergoeding voor de loonkosten van de werknemer met een arbeidsbeperking mocht deze ziek worden. Hierdoor loopt de werkgever minder financieel risico als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Sinds 1 januari 2016 kunnen werkgevers een beroep doen op een uniforme no-risk polis via het UWV. Werkgevers kunnen hier in de volgende gevallen gebruik van maken:

De no-riskpolis is voor onbepaalde tijd geldig voor werknemers uit deze groepen.

Soms ontvangt een werkgever een loonkostensubsidie evenals een vergoeding op grond van de no-riskpolis. De administratie die hierbij komt kijken, is weleens lastig gebleken. De regels hiervoor zij om die reden in 2022 vereenvoudigd.

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Het loonkostenvoordeel geeft een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 2.000,- voor een periode van maximaal drie jaar. Er zijn ook loonkostenvoordelen voor ouderen en (herplaatste) mensen met een arbeidsbeperking.

Job-coaching en andere vormen van begeleiding

Gemeenten en het UWV kunnen job-coaches inzetten of geld verstrekken voor de inzet van job-coaches of andere vormen van begeleiding. Job-coaches zorgen voor de persoonlijke begeleiding van werknemers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Het kan gaan om:

  • een externe (ingehuurde) job-coach;
  • een interne job-coach van de werkgever;
  • een job-coach van de gemeente.

Een job-coach helpt iemand met inwerken. Ook kan een job-coach de werkgever en werknemer ondersteunen om het werk geschikt te maken.

 2. Werknemersbehoud vergroten

Een gezonde werkcultuur begint aan de top!

Geef managers de tools die ze nodig hebben. Met de juiste hulpmiddelen voor het aannemen van de mensen met een beperking, kunnen uw managers op hun beurt effectieve, gemotiveerde en betrokken teams opbouwen. Stel samen duidelijke doelen die ook praktisch haalbaar zijn. Werknemers moeten weten welke doelen voor hen persoonlijk, voor het team en voor het gehele bedrijf zijn opgesteld. Betekenisvolle doelen moeten verband houden met hun dagelijkse ervaringen en ook echt haalbaar zijn. Door deze doelen samen met werknemers op te stellen, voelen ze zich bijna vier keer meer betrokken bij het werk.

Wilt u meer weten over de specifieke programma's die wij daarvoor beschikbaar hebben? Neem dan gerust contact met ons op.  

3. Een flexibele werkdag mogelijk maken

Werknemers met een beperking kunnen niet in alle gevallen vijf dagen per week of acht uur per dag werken, door bijvoorbeeld een verminderde mobiliteit of andere redenen. Dit zijn wellicht belemmeringen maar met enige flexibiliteit (waaronder thuiswerken), vierdaagse werkweken en/of flexibele werktijden waarbij ze de vereiste uren kunnen werken, kunnen zij juist wél deelnemen aan de (werkende) maatschappij. 

4. Communicatie met werknemers verbeteren

Vroeger was de jaarlijkse prestatiebeoordeling de norm. Maar deze eenzijdige opzet begint plaats te maken voor een progressievere communicatie met werknemers met een beperking, waarbij een progressieve aandoening belemmeringen kan geven in de communicatie.

De medewerkers met een beperking van tegenwoordig willen doorlopende feedback, duidelijke doelen en een op samenwerking gerichte veilige werkomgeving die eerlijk, relevant en stimulerend is. U kunt de communicatie in een paar eenvoudige stappen verbeteren.

  • Loop vaak even bij iemand langs. Door regelmatig, informeel contact met managers weten werknemers hoe hun dagelijkse werk gekoppeld is aan de doelen van uw bedrijf.
  • Werknemers die regelmatig met hun manager praten over hun doelen en successen, voelen zich bijna drie keer vaker betrokken en gemotiveerd dan andere werknemers.
  • Wees beschikbaar. U staat dus niet alleen klaar voor uw werknemers als ze vragen, problemen of zorgen hebben. Zorg er tijdens gesprekken voor dat werknemers zich gehoord voelen. Verduidelijk en herformuleer wat ze zeggen. Zo laat u merken dat u ze echt begrijpt. Leef met ze mee, laat ze weten dat u hun frustraties begrijpt en ondersteun ze bij het oplossen van werk-gerelateerde problemen.

5. Een sterk werkgeversimago bouwen

Bedrijven moeten vandaag de dag evenveel aandacht besteden aan hun merk (hun reputatie) als aan hun werk. Helaas laten veel bedrijven hun werkgeversmerk helemaal links liggen of besteden ze er weinig tot geen middelen aan. Hoewel bedrijven niet evenveel geld in hun interne merk hoeven te steken als bijvoorbeeld in hun externe marketingactiviteiten, moeten ze hier wel meer rekening mee houden.

Met een sterk werkgeversmerk trekt u makkelijker werknemers aan en blijven ze langer bij uw bedrijf. Ze worden pleitbezorgers / ambassadeurs van uw bedrijf en u onderscheidt uzelf hiermee van de concurrentie. Dit is vooral belangrijk in dit technologische tijdperk waarin de concurrentie almaar toeneemt en we constant verbonden zijn.

Er is geen eenvoudige oplossing om de werkcultuur te verbeteren. Het kost tijd, de managers moeten hun steentje bijdragen en u hebt momentum nodig. Maar tevreden en betrokken werknemers zijn al deze moeite absoluut waard.

Benieuwd naar hoe wij dat voor uw bedrijf of organisatie kunnen uitvoeren? Neem gerust contact op.